• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ล่าช้า!!! แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆภายในเวลาที่กำหนด

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้ขึ้นทะเบียนฝึกหัดงาน
หรือสมาชิกแล้วแต่กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาที่กำหนด

(วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีดังต่อไปนี้
1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กรณี การดำเนินการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีครบถ้วนในปี 2563 แล้วแต่ไม่ได้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีภายในเวลาที่กำหนด 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
3. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปีไม่ครบถ้วนในปี 2563 1. ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการอบรมหรือพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อน
2. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. ยื่นแบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ผส.10) ดาวน์โหลด
4. ยื่นหนังสือรับรองการอบรมหรือสัมมนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
5. ยื่นหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ 10 บาทแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบบัญชีฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดาวน์โหลด
6. ยื่นหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด
3. ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก และ/หรือ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1. ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุพฤติการณ์ที่จำเป็น ดาวน์โหลด
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นคำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
3. ยื่นหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


2. ผู้ฝึกหัดงานหรือผู้เข้ารับการทดสอบ

กรณี การดำเนินการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ช่องทางการนำส่งเอกสาร
1. ขาดต่ออายุสมาชิก 1. ยื่นหนังสือชี้แจงพฤติการณ์ที่จำเป็น ส่วนงานทะเบียนจะส่งแบบหนังสือดังกล่าวให้ท่านในช่องทางอีเมลของสมาชิก หรือสมาชิกสามารถจัดทำหนังสือชี้แจงดังกล่าวด้วยตนเอง โดยเรียนนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นคำขอชำระค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
2. ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 1. ยื่นหนังสือชี้แจงพฤติการณ์ที่จำเป็น ส่วนงานทะเบียนจะส่งแบบหนังสือดังกล่าวให้ท่านในช่องทางอีเมลของสมาชิก หรือสมาชิกสามารถจัดทำหนังสือชี้แจงดังกล่าวด้วยตนเอง โดยเรียนนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. ยื่นรายงานการฝึกหัดงานสอบบัญชี (ผส.2), คำรับรองของผู้ให้การฝึกหัดงาน (ผส.3) ดาวน์โหลด

สำหรับผู้ฝึกหัดงานหรือผู้เข้ารับการทดสอบเมื่อดำเนินการแล้ว มีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
    1. ส่วนงานทะเบียนตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลงานทะเบียนพิจารณาต่อไป
    2. หลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลงานทะเบียนพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส่วนทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านมารายงานตัวที่เคาน์เตอร์ของสภาฯ โดยจะมีระยะเวลาให้มารายงานตัวและชำระค่าบำรุงสมาชิกในวันที่รายงานตัว3. สมาชิก

กรณี การดำเนินการ แบบฟอร์มออนไลน์ ช่องทางการนำส่งเอกสาร
 • ขาดต่อสมาชิก
1. ให้สมัครสมาชิกใหม่ผ่านระบบออนไลน์ แบบฟอร์มออนไลน์
 • อีเมล : epost@tfac.or.th
 • เคาน์เตอร์สภาวิชาชีพบัญชี
 • ไปรษณีย์ กรุณนำส่ง
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส่วนงานทะเบียน)
  เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2. นำใบแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิกไปชำระที่ธนาคารตามที่สภาฯ กำหนด
3. กรณีชำระค่าบำรุงสมาชิกผ่านการนำเงินเข้าบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีประเภทออมทรัพย์ ให้นำส่งหลักฐานการชำระค่าบำรุงสมาชิกดังกล่าวส่งมายังส่วนงานทะเบียน
โพสต์เมื่อ :
6 ม.ค. 2564 11:55:07
 14296
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์