สารบัญ

สารบัญ

รูปแบบใหม่ในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Digital Transformation สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ ตอนที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) รายละเอียดเพิ่มเติม
Upskill และ Reskill ความท้าทายสำหรับ CFO และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายละเอียดเพิ่มเติม
เงินบริจาคความต่างของบัญชีและภาษีที่เป็นคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม


Post Date :
8 Jan 2021 15:18:58
 3385
Visitor
Create a website for free Online Stores