• Home

 • What’s News

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"

 • Home

 • What’s News

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"


            เพื่อวัดระดับความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมศักยภาพด้านบัญชีบริหารเพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายบัญชีและการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง” (ดูกำหนดการอบรมและทดสอบได้ในโบรชัวร์โครงการ)

            รูปแบบของการทดสอบ TCMA ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
 1. การทดสอบปรนัย จำนวน 3 วิชา วิชาละ 60 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของแต่ละวิชา
  - วิชา Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  - วิชา Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
  - วิชา Financial Strategy (กลยุทธ์ทางการเงิน)
      *การทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตการทดสอบ Click
 2. การทดสอบกรณีศึกษา สำหรับผู้ที่สอบผ่านปรนัยทั้ง 3 รายวิชาแล้ว ซึ่งเป็นการประมวลความรู้จากเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบปรนัยทั้ง 3 วิชา รวมกับแนวทางในการวางแผน การจัดหาการวิเคราะห์ การสื่อสารข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ

            *กรณีศึกษามีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษโดยให้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง เป็นการเขียนตอบทั้งหมด การผ่านเกณฑ์ 60%* (เป็นการทดสอบโดยใช้ภาษาไทย)

            เมื่อผ่านการทดสอบปรนัยและกรณีศึกษาแล้ว ท่านจะได้รับวุฒิบัตรนักบัญชีบริหารระดับสูงรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี

            สมัครเข้าร่วม Click
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

Post Date :
2 Mar 2021 10:34:43
 1091
Visitor
Create a website for free Online Stores