ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทดสอบ "นักบัญชีบริหารระดับสูง"


            เพื่อวัดระดับความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมศักยภาพด้านบัญชีบริหารเพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายบัญชีและการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง” (ดูกำหนดการอบรมและทดสอบได้ในโบรชัวร์โครงการ)

            รูปแบบของการทดสอบ TCMA ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
  1. การทดสอบปรนัย จำนวน 3 วิชา วิชาละ 60 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของแต่ละวิชา
    - วิชา Strategic Management (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
    - วิชา Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
    - วิชา Financial Strategy (กลยุทธ์ทางการเงิน)
        *การทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตการทดสอบ Click
  2. การทดสอบกรณีศึกษา สำหรับผู้ที่สอบผ่านปรนัยทั้ง 3 รายวิชาแล้ว ซึ่งเป็นการประมวลความรู้จากเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบปรนัยทั้ง 3 วิชา รวมกับแนวทางในการวางแผน การจัดหาการวิเคราะห์ การสื่อสารข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการ

            *กรณีศึกษามีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษโดยให้เวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง เป็นการเขียนตอบทั้งหมด การผ่านเกณฑ์ 60%* (เป็นการทดสอบโดยใช้ภาษาไทย)

            เมื่อผ่านการทดสอบปรนัยและกรณีศึกษาแล้ว ท่านจะได้รับวุฒิบัตรนักบัญชีบริหารระดับสูงรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี

            สมัครเข้าร่วม Click
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

โพสต์เมื่อ :
2 มี.ค. 2564 10:34:43
 1101
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์