• Home

 • What’s News

 • สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 • Home

 • What’s News

 • สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีของดให้บริการ ณ อาคารสภาฯ (ปิดช่องทางเคาน์เตอร์) โดยขอแนะนำให้สมาชิกใช้บริการระบบออนไลน์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ www.tfac.or.th หรือ Email : Tfac@Tfac.or.th สำหรับท่านที่มีเรื่องติดต่อเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ช่องทางออนไลน์

ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ส่วนบริการสมาชิก 063 9029676
 • ส่วนงานอบรม 095 205 2071, 095 205 2072, 086 307 1955, 086 307 1966
 • ส่วนทะเบียน 086 326 7410 ,099 624 1484, 086 307 1977, 081 854 4554
 • ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานอบรม 095 716 3926
 • ส่วนงานทดสอบผู้สอบบัญชี 086 326 7402
 • ส่วนงานการเงิน 086 395 0957
 • สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 086 307 2011, 086 326 7401
 • ส่วนอำนวยการ 091 128 4410

ช่องทาง E-Mail          ทั้งนี้ หากการให้บริการทางเคาน์เตอร์กลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ น้องคิดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สภาวิชาชีพบัญชีห่วงใยความปลอดภัยสมาชิกทุกคน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก..เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”  ขอบคุณครับ Post Date :
2 Jul 2021 14:39:52
 6603
Visitor
Create a website for free Online Stores