• Home

  • What’s News

  • หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร

หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร

  • Home

  • What’s News

  • หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร

หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเอง อาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร

หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสงสัยว่าตนเองอาจถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในรายงานผู้สอบบัญชีจะดำเนินการอย่างไร
สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำวิธีการตรวจสอบการดำเนินการกรณีถูกปลอมแปลงการลงลายมือชื่อ ตัวอย่างแบบฟอร์มยื่นคำร้องต่อกองธรรมาภิบาล และ Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลอมแปลงการลงลายมือชื่อดังนี้
วิธีการตรวจสอบ
STEP 01 เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
STAP 02 เลือกเมนู
Login เข้าระบบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แจ้งรายชื่อธุรกิจ
ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ
ตารางข้อมูลงบการเงิน
ตรวจสอบและพบความผิดปกติ

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำวิธีการตรวจสอบการดำเนินการกรณีถูกปลอมแปลงการลงลายมือชื่อ ตัวอย่างแบบฟอร์มยื่นคำร้องต่อกองธรรมาภิบาล และ Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลอมแปลงการลงลายมือชื่อดังนี้Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลอมแปลงการลงลายมือชื่อ
Post Date :
6 Dec 2022 15:14:40
 11659
Visitor
Create a website for free Online Stores