คำชี้แจง

คำชี้แจง

คำชี้แจง/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ คำชี้แจง ดูเพิ่มเติม
1 คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) ดาวน์โหลด
2 คำชี้แจง เรื่อง การจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
3 คำชี้แจง เรื่อง การรับรู้รายการรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องยังไม่มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด

ลำดับ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ดูเพิ่มเติม
1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ดาวน์โหลด

Post Date :
11 Oct 2018 14:39:26
 8800
Visitor
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Create a website for free Online Stores