คำชี้แจง

คำชี้แจง

คำชี้แจง/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามคำตอบ (Q&A) และตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Newsletter ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ คำชี้แจง ดูเพิ่มเติม
1 คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) ดาวน์โหลด
2 คำชี้แจง เรื่อง การจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
3 คำชี้แจง เรื่อง การรับรู้รายการรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผลในช่วงระยะเวลาที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องยังไม่มีผลบังคับใช้ ดาวน์โหลด
4 คำชี้แจง เรื่อง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศไทย ดาวน์โหลด
5 คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้หลังจากวันสิ้นสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด

ลำดับ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ดูเพิ่มเติม
1 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
11 ต.ค. 2561 14:39:26
 11990
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์