มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2564

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย คำชี้แจง/บทความ/ข่าวสาร
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ก่อนปี 2560

           

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

        คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17 ที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2560 (May 2017)) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
  • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (Conceptual Framework in IFRS Standards ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2561 (March 2018) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันเผยแพร่ร่าง

วันที่มีผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี สรุปเนื้อหา
(About)

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
1 TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 1 ม.ค. 2567 อยู่ระหว่างจัดทำ
2 Frame work กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) 1 ก.พ. 2562 1 ม.ค. 2564 6 48/2563 เอกสารเพิ่มเติม Click
17 พ.ย. 2563

การกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2563

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (Bound Volume 2020Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

            สำหรับปี 2563 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงจากปี 2562 เป็นจำนวน 16 ฉบับ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้

การแก้ไข/ปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32
คำนิยามของธุรกิจ Click TFRS 3
คำนิยามของความมีสาระสำคัญ Click TAS 1, TAS 8, TAS 10, TAS 34, TAS 37
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Click TFRS 7, TFRS 9


(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
)หมายเหตุ   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี    TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี  TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง ความคืบหน้า ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี หมายเหตุ*
วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
1 TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 19 ก.พ. 2563 6 25/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
2 TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 10 เม.ย. 2562 6 34/2562
24 ก.ย. 2562
3 TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 10 เม.ย. 2562 6 35/2562
24 ก.ย. 2562
4 TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 19 ก.พ. 2563 6 26/2563
17 ก.ย. 2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
5 TAS 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 19 ก.พ. 2563 6 27/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
6 TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 14 มิ.ย. 2562 6 81/2562
24 ก.ย. 2562
7 TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 เม.ย. 2562 6 36/2562
24 ก.ย. 2562
8 TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 11 มิ.ย. 2562 6 82/2562
24 ก.ย. 2562
9 TAS 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 10 เม.ย. 2562 6 53/2562
24 ก.ย. 2562
10 TAS 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 10 เม.ย. 2562 6 37/2562
24 ก.ย. 2562
11 TAS 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 11 มิ.ย. 2562 6 83/2562
26 พ.ย. 2562
12 TAS 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 เม.ย. 2562 6 54/2562
24 ก.ย. 2562
13 TAS 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 10 เม.ย. 2562 6 55/2562
24 ก.ย. 2562
14 TAS 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 10 เม.ย. 2562 6 56/2562
24 ก.ย. 2562
15 TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 11 มิ.ย. 2562 6 84/2562
26 พ.ย. 2562
16 TAS 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 10 เม.ย. 2562 6 57/2562
24 ก.ย. 2562
17 TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 10 เม.ย. 2562 6 38/2562
24 ก.ย. 2562
18 TAS 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น 10 เม.ย. 2562 6 58/2562
24 ก.ย. 2562
19 TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  19 ก.พ. 2563 6 28/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
20 TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 10 เม.ย. 2562 6 60/2562
24 ก.ย. 2562
21 TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 19 ก.พ. 2563 6 29/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
22 TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 มี.ค. 2563 6 33/2563
17 ก.ย. 2563
23 TAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 เม.ย. 2562 6 41/2562
24 ก.ย. 2562
24 TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม 10 เม.ย. 2562 6 42/2562
24 ก.ย. 2562
25 TFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 11 มิ.ย. 2562 6 85/2562
26 พ.ย. 2562
26 TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11 มี.ค. 2563 6 34/2563
17 ก.ย. 2563
27 TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 24 มี.ค. 2563 6 30/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
28 TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 10 เม.ย. 2562 6 43/2562
24 ก.ย. 2562
29 TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 10 เม.ย. 2562 6 62/2562
24 ก.ย. 2562
30 TFRS 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 11 มี.ค. 2563 6 35/2563
17 ก.ย. 2563
31 TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 14 ก.พ. 2563 6 31/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
32 TFRS 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน  10 เม.ย. 2562 6 64/2562
24 ก.ย. 2562
33 TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 14 ก.พ. 2563 6 32/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
34 TFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม  10 เม.ย. 2562 6 65/2562
24 ก.ย. 2562
35 TFRS 11 เรื่อง การร่วมการงาน 11 มิ.ย. 2562 6 88/2562
26 พ.ย. 2562
36 TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 10 เม.ย. 2562 6 66/2562
24 ก.ย. 2562
37 TFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 10 เม.ย. 2562 6 45/2562
24 ก.ย. 2562
38 TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 10 เม.ย. 2562 6 46/2562
24 ก.ย. 2562
39 TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า 5 ส.ค.2562 6 89/2562
26 พ.ย. 2562
40 TSIC 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 10 เม.ย. 2562 6 67/2562
24 ก.ย. 2562
41 TSIC 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 10 เม.ย. 2562 6 68/2562
24 ก.ย. 2562
42 TSIC 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 10 เม.ย. 2562 6 47/2562
24 ก.ย. 2562
43 TSIC 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 11 มี.ค. 2563 6 36/2563
17 ก.ย. 2563
44 TFRIC 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 10 เม.ย. 2562 6 49/2562
24 ก.ย. 2562
45 TFRIC 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 10 เม.ย. 2562 6 69/2562
24 ก.ย. 2562
46 TFRIC 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 10 เม.ย. 2562 6 70/2562
24 ก.ย. 2562
47 TFRIC 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 10 เม.ย. 2562 6 71/2562
24 ก.ย. 2562
48 TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 11 มี.ค. 2563 6 37/2563
17 ก.ย. 2563
49 TFRIC 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 10 เม.ย. 2562 6 72/2562
24 ก.ย. 2562
50 TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 10 เม.ย. 2562 6 73/2562
24 ก.ย. 2562
51 TFRIC 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 10 เม.ย. 2562 6 74/2562
24 ก.ย. 2562
52 TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 11 มี.ค. 2563 6 38/2563
17 ก.ย. 2563
53 TFRIC 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 11 มี.ค. 2563 6 39/2563
17 ก.ย. 2563
54 TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 10 เม.ย. 2562 6 77/2562
24 ก.ย. 2562
55 TFRIC 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า 11 มี.ค. 2563 6 40/2563
17 ก.ย. 2563
56 TFRIC 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 5 ส.ค. 2562 6 90/2562
26 พ.ย. 2562


*เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบความเข้าใจของมาตรฐานฯ แต่ละฉบับ
    

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

            แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

ลำดับ ชื่อย่อ แนวปฏิบัติ วันที่เผยแพร่ร่าง ความคืบหน้า วันบังคับใช้ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี หมายเหตุ
วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
1 Insurance - FI & Disclose แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 13 พ.ค. 2563 6 1 ม.ค. 2564 41/2563
เอกสารเพิ่มเติม
Click
17 ก.ย. 2563
2 Bus com UCC_First time adoption แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 5 ส.ค. 2562 6 1 ม.ค. 2563 91/2562
26 พ.ย. 2562
3 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน 17 ธ.ค. 2562 6 1 ม.ค. 2563 17 ธ.ค. 2562
4 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 17 เม.ย. 2563 6 1 ม.ค. 2563
– 31 ธ.ค. 2564
17/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click

22 เม.ย. 2563
5 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 เม.ย. 2563 6 1 ม.ค. 2563
– 31 ธ.ค. 2563
16/2563 เอกสารเพิ่มเติม
Click
22 เม.ย. 2563 ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ClickPost Date :
12 Jan 2021 13:09:30
 334427
Visitor
Create a website for free Online Stores