• Home

  • บริการ

  • แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566

แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566

  • Home

  • บริการ

  • แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566

แหล่งรวบรวมข่าวสารการเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี 2566  ประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดให้วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2566


 
ประกาศ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่
4 เมษายน พ.ศ.2566 ได้กำหนดวันรับสมัครในวันที่ 2-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
 
ประกาศ ณ วันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2566

  ประกาศ ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2566

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง สถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ห้อง Ballroom 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2566

  ขอเชิญสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันเลือกตั้ง ร่วมเลือกตั้งนายก กรรมการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน
ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์
ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ประชุมเพื่อ
รับทราบการดำเนินการเลือกตั้ง เวลา 10.01-15.00 น.
ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ง ณ ห้อง Ballroom 1-3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 16
มิถุนายน พ.ศ. 2566

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 4/2566 เรื่องแนวปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2566

  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายก
สภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

  ประกาศ ณ วันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2566

  ขอเชิญสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าระบบรับ QR Code ยืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับใช้แทนการลงลายมือชื่อในระบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าระบบเพื่อรับ QR Code ได้ที่ https://election.tfac.or.th/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.election2023.tfac.or.th/
  ประกาศ ณ วันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2566

  Q&A คำถามที่พบบ่อย
- QR Code คืออะไร?
- QR Code ใช้ตอนไหน?
- รับ QR Code ได้ที่ไหน?
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2566
  การทำเครื่องหมายกากบาท X ในบัตรเลือกตั้ง

บัตรเลืองตั้ง 1 ใบ มีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบคณะ หรือแบบรายบุคคล/ตำแหน่ง โดยต้องเลือกไม่เกินจำนวนที่กำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2566
  3 ข้อต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี

คลิปดี ๆ เกี่ยวกับ 3 ข้อต้องรู้ ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง
สภาวิชาชีพบัญชี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2566

  รอบรู้เรื่องบัตรเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชีสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2566

  ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
  ประกาศ ณ วันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2566
Post Date :
3 Apr 2023 14:47:17
 16127
Visitor
Create a website for free Online Stores