• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ฉบับที่ 2/2566
เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี


          ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้ว นั้น
          คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 และข้อ 5 วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ดังนี้
   
            1. รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้ง คณะที่ 1


รายชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่ง
  นายวรวิทย์ เจนธนากุล 1(1) นายกสภาวิชาชีพบัญชี
  นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 1(2) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ 1(3) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย 1(4) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายกฤษ เกตุศร 1(5) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 1(6) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์ 1(7) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
  นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1(8) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
  นายเกษมสุข จงมั่นคง 1(9) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
  นายศรัณย์ ชูเกียรติ 1(10) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
  นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร 1(11) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
  นายปัญญา อิสระวรวาณิช 1(12) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี


            2. รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่มีสิทธิรับเลือกตั้ง คณะที่ 2

รายชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่ง
  นายวินิจ ศิลามงคล 2(1) นายกสภาวิชาชีพบัญชี
  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 2(2) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 2(3) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 2(4) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ 2(5) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย 2(6) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
  นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา 2(7) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
  นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 2(8) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
  นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 2(9) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
  นางวารุณี สุชิตวาส 2(10) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
  นางสุวนิติ กาญจนวณิชย์ 2(11) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
  นายศิลปพร ศรีจั่นเพชร 2(12) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

  • ดูประกาศ คลิก

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายชื่อผู้สมัครคณะที่ 1


รายชื่อผู้สมัครคณะที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

โพสต์เมื่อ :
22 พ.ค. 2566 13:15:30
 6591
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์