การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566

การเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566
            ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ) กำหนดให้วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง

            คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงมีประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ) ได้กำหนดวันรับสมัครในวันที่ ๒-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ ๑๓๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

            ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี โดยผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี (www.tfac.or.th) และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง หรือกรรมการอำนวยการเลือกตั้งที่ประธานมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมัครเป็นคณะครบทุกตำแหน่ง อาจมอบอำนาจให้ผู้สมัครคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนก็ได้

            ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งต่อไป โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสภาวิชาชีพบัญชี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดียของสภาวิชาชีพบัญชี


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

  • อ่านคำชี้แจงการรับสมัคร คลิก


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารแนบใบสมัคร

ใบสมัครรับเลือกตั้ง / ใบมอบอำนาจ Download


สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ติดต่อ ๐๒ ๖๘๕ ๒๕๑๖ และ ๒๕๘๗ (ในวันและเวลาทำการ)

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ค. 2566 14:37:14
 12094
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์