• Home

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

  • Home

  • การรับรองหลักสูตร

  • ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด
โครงสร้างหลักสูตร มคอ.1 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตราประทับที่ สกอ.รับทราบ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตร IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปรายวิชาที่รับผิดชอบผลการเรียนรู้ตาม IES 2 - 4 ดาวน์โหลด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 75/2559 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2015) ฉบับที่ 2 - 4 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 2 : Initial Professional Development – Technical Competence
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 3 : Initial Professional Development – Professional Skills
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอน
IES 4 : Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรูปแบบการประเมินผลและวิธีการสอนความหมายวิธีการสอนและรูปแบบการประเมิน ดาวน์โหลด
Post Date :
7 Nov 2017 11:41:21
 16634
Visitor
Create a website for free Online Stores