คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี วาระปี 2560-2563

1 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการ
2 นางเกล็ดนที มโนสันติ์ ที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร กรรมการ
4 ผศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กรรมการ
5 ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการ
6 นางสาวจุฑามณี ยอดแสง กรรมการ
7 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการ
8 นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ กรรมการ
9 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล กรรมการ
10 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร กรรมการ
11 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ กรรมการ
12 นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการ
13 นางสาวสันทนา สิงห์เสน่ห์ กรรมการ
14 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ
15 นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ กรรมการ
16 นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร วาระปี 2560-2563

1 นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานคณะกรรมการ
2 นางกอบบุญ ศรีชัย ที่ปรึกษา
3 นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
4 รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก กรรมการ
5 ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการ
6 ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย กรรมการ
7 นายธนิศร์ วินิจสร กรรมการ
8 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล กรรมการ
9 นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ กรรมการ
10 นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ
11 นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล กรรมการ
12 นางสาวสลิลรัตน์ แก้วคตฆะศิริ กรรมการ
13 นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร กรรมการ
14 นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ
15 นางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี วาระปี 2560-2563

1 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานคณะกรรมการ
2 นายนที แสงอุดมเลิศ ที่ปรึกษา
3 นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน ที่ปรึกษา
4 นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ที่ปรึกษา
5 นางสาวฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย ที่ปรึกษา
6 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ที่ปรึกษา
7 นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ที่ปรึกษา
8 ศ. ดร.อรพินท์ ดวงพลอย กรรมการ
9 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ กรรมการ
10 นายเกรียง วงศ์หนองเตย กรรมการ
11 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา กรรมการ
12 นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ
13 นายผดุงเดช กัลชนะ กรรมการ
14 นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการ
15 นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการ
16 นางรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล กรรมการ
17 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ
18 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี วาระปี 2560-2563

1 นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะกรรมการ
2 นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ ที่ปรึกษา
3 นางสาวมณีรัตน์ ติรไพรวงศ์ ที่ปรึกษา
4 นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
5 นายอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษา
6 รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ
7 รศ. ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก กรรมการ
8 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการ
9 ผศ. ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ กรรมการ
10 ผศ. ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ กรรมการ
11 ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย กรรมการ
12 นางนิสากร ทรงมณี กรรมการ
13 นางบุษกร ธีระปัญญาชัย กรรมการ
14 นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ กรรมการ
15 นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการ
16 ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ กรรมการ
17 นางสุวิมล กุลาเลิศ กรรมการ
18 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
19 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร วาระปี 2560-2563

1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการ
2 ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์ ที่ปรึกษา
3 นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ ที่ปรึกษา
4 นายชุมพร เสนไสย ที่ปรึกษา
5 นางสาวทวีศรี วิกยาธิปัตย์ ที่ปรึกษา
6 นางสาวน้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี ที่ปรึกษา
7 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ปรึกษา
8 นางสาวพรเพ็ญ เอื้อปิยะชาติ ที่ปรึกษา
9 นางสาวภาวนา ธรรมศิลา ที่ปรึกษา
10 นายสาโรช ทองประคำ ที่ปรึกษา
11 นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป ที่ปรึกษา
12 รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ
13 ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการ
14 ดร.สาธิต ผ่องธัญญา กรรมการ
15 นางทิพย์ภาพร เกิดผล กรรมการ
16 นายธนกร พรหมไตรรัตน์ กรรมการ
17 นางสาวโนรา โพธิ์มัจฉา กรรมการ
18 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการ
19 นางสุภรณ์ ทิวากรพรรณราย กรรมการ
20 นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร กรรมการ
21 นางสุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ กรรมการ
22 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการ
23 นางสาวณัฏฐรินทร พลภูงา กรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วาระปี 2560-2563

1 รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล ประธานคณะกรรมการ
2 รศ. ดร.พนารัตน์ ปานมณี ที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ที่ปรึกษา
4 ผศ.สมใจ จันทร์เต็ม ที่ปรึกษา
5 นางสาวชุติมา รชนีกรไกรลาศ ที่ปรึกษา
6 นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ที่ปรึกษา
7 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
8 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา
9 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ปรึกษา
10 รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการ
11 รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ กรรมการ
12 รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการ
13 ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ กรรมการ
14 ดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ กรรมการ
15 ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการ
16 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการ
17 นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการ
18 นายปกรณ์ เพ็ญภาคกุล กรรมการ
19 นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ กรรมการ
20 นายมนูญ มนูสุข กรรมการ
21 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ กรรมการ
22 ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการ
23 นายภูมิบดี บดีเลิศฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560-2563

1 ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานอนุกรรมการ
2 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ที่ปรึกษา
3 นางดารินทร์ หยกไพศาล ที่ปรึกษา
4 ผศ. ดร.วชิระ บุณยเนตร อนุกรรมการ
5 ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ อนุกรรมการ
6 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ อนุกรรมการ
7 นางชนิดา เกตุเอม อนุกรรมการ
8 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา อนุกรรมการ
9 นายธนากร ฝักใฝ่ผล อนุกรรมการ
10 นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี อนุกรรมการ
11 นางนันทนา สังขวิจิตร อนุกรรมการ
12 นายสาธิต อุไรเวโรจนากร อนุกรรมการ
13 นางสายฝน อินทร์แก้ว อนุกรรมการ
14 นางธัญพร อธิกุลวริน อนุกรรมการ
15 ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ วาระปี 2560-2563

1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ
2 นางจารุวรรณ  เรืองสวัสดิพงศ์ ที่ปรึกษา
3 ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม อนุกรรมการ
4 ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการ
5 ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย อนุกรรมการ
6 นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ อนุกรรมการ
7 นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล อนุกรรมการ
8 นางสาวภาสิน  จันทรโมลี อนุกรรมการ
9 ดร.สุชาดา เจียมสกุล อนุกรรมการ
10 รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อนุกรรมการ
11 ผศ. ดร.ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ อนุกรรมการ
12 ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์