คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ Click

ลำดับ รายละเอียด
1 สารบัญ - คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลด
2 การจดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
3 การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก ดาวน์โหลด
4 การรับแจ้งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
5 การต่ออายุผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
6 การต่ออายุนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
7 การต่ออายุสมาชิกภาพ ดาวน์โหลด
8 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
9 การยืนยันรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
10 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
11 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ดาวน์โหลด
12 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ดาวน์โหลด
13 การยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลด
14 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
15 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดาวน์โหลด
16 การสมัครอบรมสัมมนา ดาวน์โหลด
17 การสมัครสอบ CPA ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
18 การลาออกจากผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
19 การลาออกจากสมาชิก ดาวน์โหลด
20 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
21 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงสมาชิก ดาวน์โหลด
22 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
23 การขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
24 การขอดูผลการทดสอบ CPA ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
25 การขอหนังสือรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
26 การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลตามมาตรา 11 ดาวน์โหลด
27 การขอหนังสือรับรองของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ดาวน์โหลด
28 การขอหนังสือรับรองของสมาชิก ดาวน์โหลด
29 การขอคืนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
30 การขอใบแทนใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
31 การขอให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
32 การขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
33 การแจ้งจำนวนชั่วโมงการฝึกหัดงาน ดาวน์โหลด
34 การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ดาวน์โหลด
35 การแจ้งรายชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
36 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและวิทยากร ดาวน์โหลด
37 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 18:02:49
 14300
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์