จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download
Contact : ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E-mail: tfac_service@tfac.or.th

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

New!!! หนังสือใหม่ ปี 2563

1

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

TERMS-2563
NEW !!!
1

TERMS-2563 : นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง)
“ปรับปรุงและรวบรวมใหม่ สะดวกและง่ายในการค้นหายิ่งขึ้น !! สามารถใช้อ้างอิงกับศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษพร้อมความหมายตาม IFRS”

150.-

2 SMP4-1(2563)
NEW !!!
1

รหัสสินค้า SMP4-1(2563) : แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เล่มที่ 1 – แนวคิดหลัก

500.-

3

มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

COSO ERM 2017

1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

4

CE005 -2019

1 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

100.-

5 TFRS2560-1 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 1 * ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ *

400.-

6 TFRS2560-2 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 2 * ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี *

300.-

ชุด การควบคุมภายใน
7 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3

หนังสือชุด

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

* ประกอบด้วย

เล่ม 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เล่ม 2 กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก

เล่ม 3 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

750.-

เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2559)
8 TFRS2559-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ
350.-
9 TFRS2559-2 เล่มที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี
250.-
เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
10 TFRS2558-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 27 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี


350.-
สินค้าหมด ! มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ * สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)
11 TFRS2/2558 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์


60.-
12 TFRS3/2558 3 การรวมธุรกิจ


60.-
13 TFRS4/2558 4 สัญญาประกันภัย


50.-
14 TFRS5/2558 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก


50.-
15 TFRS6/2558 6 การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่


35.-
16 TFRS8/2558 8 ส่วนงานดำเนินงาน


35-
17 TFRS10/2558 10 งบการเงิน


50.-
18 TFRS11/2558 11 การร่วมการงาน


40.-
19 TFRS12/2558 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น


40.-
20 TFRS13/2558 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม


60.-
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2557)


21 TAS1/2558 1 การนำเสนองบการเงิน


50.-
22 TAS2/2558 2 สินค้าคงเหลือ


40.-
23 TAS7/2558 7 งบกระแสเงินสด


40.-
24 TAS8/2558 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด


40.-
25 TAS10/2558 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


35.-
26 TAS11/2558 11 สัญญาก่อสร้าง


35.-
27 TAS12/2558 12 ภาษีเงินได้


60.-
28 TAS16/2558 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


50.-
29 TAS17/2558 17 สัญญาเช่า


50.-
30 TAS18/2558 18 รายได้


40.-
31 TAS19/2558 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน


50.-
32 TAS20/2558 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล


40.-
33 TAS21/2558 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


50.-
34 TAS23/2558 23 ต้นทุนการกู้ยืม


35.-
35 TAS24/2558 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน


40.-
36 TAS26/2558 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน


35.-
37 TAS27/2558 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ


35.-
38 TAS28/2558 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า


40.-
39 TAS29/2558 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ รุนแรง


35.-
40 TAS33/2558 33 กำไรต่อหุ้น


50.-
41 TAS34/2558 34 งบการเงินระหว่างกาล


40.-
42 TAS36/2558 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์


60.-
43 TAS37/2558 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น


40.-
44 TAS38/2558 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


60.-
45 TAS40/2558 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


50.-
46 FW/2558กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)


50.-
47 SIC/2558การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


160.-48TERMS(2558)


นิยามคำศัพท์ ตามมาตรรฐานการรายงานทางการเงิน150.-49R-CPA(2/58)


ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558100.-

*ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ Download ได้ที่ www.tfac.or.th ภายใต้เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700


50 AG001


มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ ฉบับที่1


30.-


มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ


51 TSQC1-2560


แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD


400.-
52 TSQC1(3/57)


คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD


500.-
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


53 CE002


ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


50.-
54 CE004


Booklet ผู้ทำบัญชี คำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553


50.-
บทที่ คู่มือเตรียมสอบ CPA : วิชาคอมพิวเตอร์ ฯ


55 CPA5-1 1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
56 CPA5-3 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ


80.-
57 CPA5-5/2553 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
58 CPA5-6 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
59 CPA5-7 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
60 CPA5-8 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์


100.-
61 CPA5-9 9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
62 CPA5-10/2553 10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
63 CPA5-11 11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
64 CPA5-12 12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-


บทที่ 2 และ บทที่ 4 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402
เล่มที่ มาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับปี 2013)


65 TSA02 2 หมวดรหัส 200-299 หลักการทั่วไปและความรับผิดชอบ


260.-
66 TSA06 6 หมวดรหัส 700-799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน


160.-
67 TSA010 10 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000-4699


60.-

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:14:33
 43205
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์