จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์สมาชิกเพื่อรับส่วนลด Download
Contact : ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E-mail: tfac_service@tfac.or.th

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการหนังสือ รูปหนังสือ ราคา(บาท)
เรื่อง

New!!! หนังสือใหม่ ปี 2562

1 COSO ERM 2017
NEW !!!
1

COSO ERM 2017 : บริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน

900.-

2

CE005 -2019
NEW !!!

1 คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

100.-

3 TFRS2560-1 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 1 * ประกอบด้วย

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ *

400.-

4 TFRS2560-2 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม 2 * ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี *

300.-

ชุด การควบคุมภายใน
5 COSO2013-1
COSO2013-2
COSO2013-3

หนังสือชุด

กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 

* ประกอบด้วย

เล่ม 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เล่ม 2 กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก

เล่ม 3 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

750.-

เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2559)
6 TFRS2559-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ
350.-
7 TFRS2559-2 เล่มที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี
250.-
เล่มที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
8 TFRS2558-1 เล่มที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 1 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี 27 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี


350.-
สินค้าหมด ! มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม 2 ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ * สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2557)
9 TFRS2/2558 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์


60.-
10 TFRS3/2558 3 การรวมธุรกิจ


60.-
11 TFRS4/2558 4 สัญญาประกันภัย


50.-
12 TFRS5/2558 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก


50.-
13 TFRS6/2558 6 การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่


35.-
14 TFRS8/2558 8 ส่วนงานดำเนินงาน


35-
15 TFRS10/2558 10 งบการเงิน


50.-
16 TFRS11/2558 11 การร่วมการงาน


40.-
17 TFRS12/2558 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น


40.-
18 TFRS13/2558 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม


60.-
ฉบับที่ มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2557)


19 TAS1/2558 1 การนำเสนองบการเงิน


50.-
20 TAS2/2558 2 สินค้าคงเหลือ


40.-
21 TAS7/2558 7 งบกระแสเงินสด


40.-
22 TAS8/2558 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด


40.-
23 TAS10/2558 10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


35.-
24 TAS11/2558 11 สัญญาก่อสร้าง


35.-
25 TAS12/2558 12 ภาษีเงินได้


60.-
26 TAS16/2558 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์


50.-
27 TAS17/2558 17 สัญญาเช่า


50.-
28 TAS18/2558 18 รายได้


40.-
29 TAS19/2558 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน


50.-
30 TAS20/2558 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล


40.-
31 TAS21/2558 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


50.-
32 TAS23/2558 23 ต้นทุนการกู้ยืม


35.-
33 TAS24/2558 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน


40.-
34 TAS26/2558 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน


35.-
35 TAS27/2558 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ


35.-
36 TAS28/2558 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า


40.-
37 TAS29/2558 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ รุนแรง


35.-
38 TAS33/2558 33 กำไรต่อหุ้น


50.-
39 TAS34/2558 34 งบการเงินระหว่างกาล


40.-
40 TAS36/2558 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์


60.-
41 TAS37/2558 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น


40.-
42 TAS38/2558 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


60.-
43 TAS40/2558 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


50.-
44 FW/2558กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)


50.-
45 SIC/2558การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


160.-46TERMS(2558)


นิยามคำศัพท์ ตามมาตรรฐานการรายงานทางการเงิน150.-47R-CPA(2/58)


ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฉบับปี 2558100.-

*ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่ ปี 2559 สามารถ Download ได้ที่ www.tfac.or.th ภายใต้เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 700


48 AG001


มาตรฐานการสอบบัญชีภาครัฐ ฉบับที่1


30.-


มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ


49 TSQC1-2560


แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว+CD


400.-
50 TSQC1(3/57)


คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก+CD


500.-
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


51 CE002


ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


50.-
52 CE004


Booklet ผู้ทำบัญชี คำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553


50.-
บทที่ คู่มือเตรียมสอบ CPA : วิชาคอมพิวเตอร์ ฯ


53 CPA5-1 1 ความรู้ที่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


50.-
54 CPA5-3 3 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ


80.-
55 CPA5-5/2553 5 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล


60.-
56 CPA5-6 6 การควบคุมและข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน์


60.-
57 CPA5-7 7 การควบคุมและตรวจสอบด้านการสื่อสาร


80.-
58 CPA5-8 8 เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์


100.-
59 CPA5-9 9 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายได้


60.-
60 CPA5-10/2553 10 การควบคุมและตรวจสอบวงจรรายจ่าย


60.-
61 CPA5-11 11 การควบคุมและตรวจสอบวงจรการผลิต


50.-
62 CPA5-12 12 การควบคุมและตรวจสอบวงจรทางการเงิน


50.-


บทที่ 2 และ บทที่ 4 สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่ www.tfac.or.th เมนูหลัก/มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี/มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 , 330 ,402
เล่มที่ มาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับปี 2013)


63 TSA02 2 หมวดรหัส 200-299 หลักการทั่วไปและความรับผิดชอบ


260.-
64 TSA06 6 หมวดรหัส 700-799 การสรุปผลงานสอบบัญชีและการรายงาน


160.-
65 TSA08 8 มาตรฐานการสอบทาน หมวดรหัส 2000-2699


110.-
66 TSA010 10 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง หมวดรหัส 4000-4699


60.-

Download รายการหนังสือ Click

ส่วนบริการสมาชิก Tel.02 685 2591 Fax.02 685 2501 E mail: tfac_service@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 15:14:33
 36579
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์