ผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบ

ผู้รับการทดสอบหมายความว่า ผู้ขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

          สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดการทดสอบความรู้สำหรับขอเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี  โดยการทดสอบจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสองครั้งตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร (คณะกรรมการมีมติให้จัดการทดสอบปีละ 3 ครั้ง)  โดยจะประกาศให้ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบทราบล่วงหน้า ถึงระยะเวลาการรับสมัครสอบ วันเวลา สถานที่ทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ และขอบเขตรายละเอียดวิชาและเอกสารที่ต้องศึกษาเพื่อใช้ในการทดสอบ

          การทดสอบในแต่ละวิชามีเวลาในการตอบข้อทดสอบ 4 ชั่วโมง มีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็นอัตนัย 60 คะแนน  ปรนัย 40 คะแนน  ผู้เข้าทดสอบต้องได้คะแนนรวมกันทั้งสองส่วนอย่างน้อย 60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน  ในแต่ละวิชาที่สอบผ่านสามารถสะสมผลการทดสอบได้ภายในระยะเวลา 4 ปี

 • การปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบ ราย วิชาการบัญชี 1 และ วิชาการบัญชี 2

            ในการทดสอบ ครั้งที่ 43(2/2562) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 รายวิชาการบัญชี 1 และ วิชาการบัญชี 2 จะปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบโดยใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบในเดือนกรกฎาคม โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tfac.or.th หัวข้อมาตรฐานทางวิชาชีพ

กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43 (2/2562)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กำหนดการทดสอบ
วิชาการบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชาการสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สถานที่ทดสอบ

     สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มสถานที่จัดทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสนามสอบส่วนภูมิภาค ผู้สมัครเข้าทดสอบสามารถเลือกสถานที่ทดสอบได้ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** หมายเหตุ การเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาค จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 30 คน หากมีผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการจัดทดสอบ ผู้สมัครเข้าทดสอบจะต้องมาสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ        

 • กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพิ่มเติม เช่น
  ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลขกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

กำหนดการจัดการทดสอบและประกาศผลการทดสอบ

ครั้งที่ของการทดสอบ กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ กำหนดการทดสอบ กำหนดการประกาศผลการทดสอบ
42 (1/2562) มกราคม พ.ศ. 2562 มีนาคม พ.ศ. 2562 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
43 (2/2562) พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กันยายน พ.ศ. 2562
44 (3/2562) กันยายน พ.ศ. 2562 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มกราคม พ.ศ. 2563

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดอ่านกำหนดการโดยละเอียดจากจากประกาศที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

 1. ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ในมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 2. ฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงานที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556
 3. ต้องไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการทดสอบความรู้ของผู้รับการทดสอบ
 4. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 

รายวิชาที่ทดสอบ
การทดสอบแบ่งเป็น 6 รายวิชา คือ

 1. วิชาการบัญชี 1
 2. วิชาการบัญชี 2
 3. วิชาการสอบบัญชี 1
 4. วิชาการสอบบัญชี 2
 5. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
 6. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

** การเข้าทดสอบเฉพาะวิชาการสอบบัญชี 1 และวิชาการสอบบัญชี 2 ผู้เข้าทดสอบจะต้องมีเวลาฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมง**

 
ขอบเขตวิชาที่ทดสอบ

 1. วิชาการบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ

 • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
 • สินทรัพย์หมุนเวียน
 • เงินลงทุน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์
 • ภาษีเงินได้
 • หนี้สิน
 • เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 1. วิชาการบัญชี 2

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับ

 • รายได้
 • การนำเสนองบการเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • เรื่องอื่นๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 • การบัญชีต้นทุน
 1. วิชาการสอบบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 • กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
 • การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี
 • หลักฐานการสอบบัญชี
 • วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
 • การสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
 1. วิชาการสอบบัญชี 2

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
 • การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
 • การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
 • การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้
 • การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน
 • การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
 • การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
 • การสอบทานงบการเงิน
 • ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี
 • แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
 • แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง
 1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่

 • กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะบรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท)
 • กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 • กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 1. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่

 • ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

** รายละเอียดเนื้อหาและเอกสารที่ต้องศึกษาของแต่ละวิชา ผู้เข้าทดสอบต้องศึกษาจากเอกสารแนบประกาศการรับสมัครสอบในแต่ละครั้ง**

 
ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหา และเอกสารที่ต้องศึกษา

เอกสารแนบประกาศการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 42(1/2562)

ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 1. ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบ (13.00 นาฬิกาตรง) เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากกรรมการทดสอบ ภายในเวลา 13.10 น.
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้
  (หญิง) ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
  (ชาย) ให้สวมเสื้อเชิตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
 3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 4. ให้วางบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไว้บนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเข้าทดสอบในแบบฟอร์มที่กำหนด
 5. ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง
 6. ห้ามลุกไปจากที่นั่งก่อนหมดเวลาสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเว้นแต่ยกมือให้เจ้าหน้าที่ คุมสอบทราบ เพื่อส่งสมุดคำตอบ กระดาษคำตอบและข้อสอบก่อนหมดเวลาทดสอบหรือเพื่อขออนุญาตใด ๆ
 7. เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
 8. ให้เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบ วิชาที่สอบ ครั้งที่สอบ ข้อที่ตอบ ลงบนกระดาษคำตอบปรนัยและบนปกสมุดคำตอบอัตนัยทุกเล่มเฉพาะในที่ที่กำหนดด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำที่จัดเตรียมไว้ให้เพียงเท่านั้น กรณีกระดาษคำตอบปรนัยให้ระบายเลขประจำตัวสอบในวงกลมด้วยดินสอดำ 2B หรือดำกว่าให้ถูกต้องหากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้นแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม
 9. ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อผู้เข้าทดสอบ หรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในกระดาษคำตอบหรือ สมุดคำตอบโดยเด็ดขาด แม้ขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับไว้ เว้นแต่เป็นไปตาม 8
 10. ข้อสอบอัตนัย ให้จัดทำดังนี้
  10.1 ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
  10.2 ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำที่จัดเตรียมไว้ให้เพียงเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
  10.3 ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
  10.4 กรณีทำสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนดและไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบแก้ไข หรือทำด้วยดินสอหรือฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบ อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
  10.5 ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากฝ่าฝืนอนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
 11. ข้อสอบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วย ดินสอดำ 2B หรือดำกว่า หากฝ่าฝืนจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
 12. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที และนั่งรอเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย และสมุดคำตอบอัตนัยต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ
 13. ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ
 14. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดยกเว้น เครื่องคิดเลข **
 15. ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 16. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใดๆ เข้าห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการทุจริต
 17. ห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดอันเป็นการทุจริตในการทดสอบ
 18. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น หรือ กรณีตามข้อ 14 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น**
 19. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 5 หรือข้อ 15 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิ ในการเข้าทดสอบมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
 20. กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 16 หรือข้อ 17 เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเข้าทดสอบ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องคำขอดูผลการทดสอบ


แบบหนังสืออุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อท.1)


แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาดูผลการทดสอบ
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 14:36:22
 79348
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์