ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

ที่ 31/2562 เรื่อง รายนามคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
ที่ 19/2562 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 18/2562 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2550 เรื่องค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 16/2562 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ 14/2562 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
ที่ 15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี (ฉบับที่ 2)
ที่ 5/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
โพสต์เมื่อ :
13 มี.ค. 2562 17:22:01
 6558
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์