• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

สภาวิชาชีพบัญชี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สภาวิชาชีพบัญชี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

สภาวิชาชีพบัญชี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)            เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ (คณะทำงานฯ) ภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group) เกี่ยวกับการให้ความเห็น: มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ณ ศูนย์อบรมสัมมนาเกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ห้อง 6A อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจำนวน 30 คน จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับวิชาชีพบัญชีต่อไป นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

            การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กนกพร นาคทับที ประธานคณะทำงานฯ และ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ ให้เกียรติร่วมเป็นผู้นำการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ให้สอดคล้องกับความต้องการการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยมีภาพรวมของแนวทางการปรับปรุง คือ ทุกหน่วยงาน/สมาคมเห็นตรงกันว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวควรต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รูปแบบของการดำเนินธุรกิจและรายการค้าในโลกปัจจุบัน เช่น การทำให้มาตรฐานฯ มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่การปรับปรุงนั้นขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นด้วย และเพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกิจการ NPAEs รวมทั้งขอให้มีคู่มืออธิบายมาตรฐานดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

            สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 หน่วยงาน รวมถึงคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา TFRS for NPAEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้เหมาะสมต่อไป

โพสต์เมื่อ :
19 ก.ค. 2562 10:45:54
 1706
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์