ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ASEAN CPA สำหรับปี 2563 (ปีปฏิทิน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ASEAN CPA สำหรับปี 2563 (ปีปฏิทิน)

     ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 47 คน เป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ส่วนบริการสมาชิก เคาน์เตอร์ 9 ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

ตรวจสอบรายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน Click

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. ชำระค่าใบรับรอง (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) การขึ้นทะเบียน ASEAN CPA เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมรับใบรับรอง ASEAN CPA ได้ที่ส่วนบริการสมาชิก โดยติดต่อคุณกรรณิกา เมนะชัย เคาน์เตอร์ 9 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
  2. ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ASEAN CPA สำหรับปี 2563 (ปีปฏิทิน) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) ได้ที่ http://bit.ly/2TroIOt และใบเสร็จจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของท่านที่แจ้งไว้ในระบบ

**หมายเหตุ:

  1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
  2. กรณีรับแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ “ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA”

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนงานด้านต่างประเทศ 02-685-2500 ต่อ 2606

โพสต์เมื่อ :
22 พ.ย. 2562 14:53:13
 3237
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์