การเสวนาเพื่อแนะนำโครงการประกาศนียบัตร ความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Certificate: FAC

การเสวนาเพื่อแนะนำโครงการประกาศนียบัตร ความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Certificate: FAC            วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดการเสวนาเพื่อแนะนำโครงการประกาศนียบัตรความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Certificate: FAC ขึ้น เพื่อหาทางป้องกันการทุจริตและค้นหาการทุจริต ตลอดจนการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสามารถตัดสินใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเหมาะสม

            โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวเปิดการอบรม และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ ภาพรวมของการทุจริตและประพฤติมิชอบและ Forensic Accounting ของประเทศไทย : สาเหตุของปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกัน และหัวข้อ โครงการประกาศนียบัตรความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ แนวคิดและความสำคัญของ Forensic Accounting โดย นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชีการสืบสวนสอบสวนการทุจริตและผู้ที่สนใจจากวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีนิติวิทยา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชีฯ

โพสต์เมื่อ :
26 ธ.ค. 2562 17:41:02
 1501
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์