การสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7

การสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7

            เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS 14 TFRIC 2 TFRIC 6 และ TSIC 7ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งประกอบด้วย

  1. ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี
  2. ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  3. ร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง – เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  4. ร่างการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก
            เพื่อทำความเข้าใจหลักการและประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นซึ่งกิจการของประเทศไทยได้ไปดำเนินการในประเทศนั้น  โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และ ดร.ธนาดล รักษาพล นักวิชาการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 114 คน
           ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click
โพสต์เมื่อ :
3 ก.พ. 2563 9:35:00
 913
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์