• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจของ AFA หัวข้อ “ทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อย”

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจของ AFA หัวข้อ “ทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อย”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจของ AFA หัวข้อ “ทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อย”

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจของ AFA หัวข้อ “ทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อย”

            สหพันธ์นักบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants หรือ AFA) ได้จัดทำโครงการวิจัย “ทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อย (SMP’s Technological competency skills for SMEs Technology Adoption)” ขึ้น โดยโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทักษะความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะให้ตัวบ่งชี้ในการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะด้านความสามารถทางเทคโนโลยีของธุรกิจ อันเป็นส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงย่อม ความสำเร็จของโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับการตอบแบบสำรวจนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเรียนขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจ โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ Click ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 ท่านที่ได้เข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจนี้อาจมีโอกาสที่จะชนะรางวัล lucky draw 300 USD จากสหพันธ์นักบัญชีแห่งอาเซียน (AFA) อีกด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในสหพันธ์นักบัญชีแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants หรือ AFA) เท่านั้น โดยจะไม่มีส่วนใดของข้อมูลถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือจากการศึกษาของ AFA ในรายงานสรุปแบบสำรวจจะไม่มีการระบุชื่อบุคคลหรือองค์กรใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานข้อมูลจะดำเนินการในลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงโดยตรงไปกับยังบุคคลใด หรือองค์กรใด ๆ

โพสต์เมื่อ :
4 ก.พ. 2563 10:41:40
 449
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์