โครงการประกวดคำขวัญ "สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์"

โครงการประกวดคำขวัญ "สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์"


   
            สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคำขวัญที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ การดำเนินงาน และเป้าหมายของ “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อความหมายอย่างชัดเจนด้วยถ้อยคำงดงาม ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

    1. เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด

    2. ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

    3. ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม

    4. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยเผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน

    5. พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ในใบสมัครที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด กรณีเป็นนักเรียนต้องมีอาจารย์รับรองผลงาน

    6. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคน 1 ชิ้นงาน โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้

    7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จะไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม

    8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

    9. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคำขวัญที่ชนะการประกวดไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำขวัญจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนำคำขวัญออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 ผ่าน 3 ช่องทาง

  1. ส่งไปรษณีย์มาที่ ส่วนสื่อสารองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า ส่งผลงานเข้าประกวด)
  2. ส่งผ่านทาง E-mail: pr@tfac.or.th
  3. ส่งผ่านทาง Google Form https://forms.gle/TQTMmGtV2AduFFC66

หมายเหตุ
    1. กรณีที่เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ให้ส่งงานเป็นแบบฟอร์มใบสมัคร และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงานให้เรียบร้อย ดาวน์โหลดใบสมัคร

    2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ อาทิ เช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่สามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดได้

ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th

โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ 02 685 2514 (คุณวรวีร์)

โพสต์เมื่อ :
11 มี.ค. 2563 10:05:56
 2661
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์