• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี

สารแสดงความห่วงใยต่อสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และบุคคลากรสภาวิชาชีพบัญชี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จากนายกสภาวิชาชีพบัญชีเรียน ท่านสมาชิก และบุคลากรสภาวิชาชีพบัญชี

          ตามที่เกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID –19 ซึ่งขณะนี้ได้แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และในขณะนี้ยังไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ จึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้สะอาดปลอดภัย เฝ้าสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ และเมื่อมีอาการสุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ควรเดินทางไปต่างประเทศ หรือไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านแออัดในช่วงเวลานี้
          สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการออกมาตรการ ข้อกำหนด และปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาติดต่อภายในอาคารสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงกำชับให้บุคลากรเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการทำความสะอาดห้องประชุม ห้องน้ำ อุปกรณ์ภายในสำนักงาน ติดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วทุกชั้นอาคาร เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากการรายงานข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการเพิ่มระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้ประกาศแจ้งเลื่อนการทดสอบ CPA ครั้งที่ 45 (1/2563) เมื่อวันที่ 21- 22 มีนาคม ที่ผ่านมา และเลื่อนการจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข่าวสารที่แจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้ว
          สำหรับท่านสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความกังวลใจในเรื่องการเข้ารับการทดสอบ CPA ในครั้งถัดไป รวมถึงการเข้าอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของปี2563 สภาวิชาชีพบัญชีขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหามาตรการผ่อนปรน เพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังที่สุด
          ในการให้บริการอื่น ๆ สภาวิชาชีพบัญชียังคงเปิดให้บริการตามปกติ หากมีความจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อสอบถามใช้บริการ สภาวิชาชีพบัญชีขอให้เป็นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น หากเป็นการใช้บริการหรือติดต่อสอบถามทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้บริการ Online Service หรือช่องทาง Email : tfac@tfac.or.th หรือโทรศัพท์ 02 685 2500 ก็จะสะดวกและปลอดภัยแก่ตัวท่านเองมากที่สุด
          นอกจากนี้ เรื่องการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการยื่นแบบเสียภาษี (ภงด.50) ประจำปี 2562 ของนิติบุคคลต่างๆ นั้น ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เพื่อกำหนดการผ่อนปรนภาระแก่สมาชิก ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันในเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตาม
          สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือมีข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชีจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อรับรู้และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โพสต์เมื่อ :
23 มี.ค. 2563 17:45:03
 854
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์