คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการสอบบัญชี

นายวรวิทย์ เจนธนากุล
อุปนายกคนที่สอง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหาร

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำบัญชี

ศาสตราจารย์สมฤกษ์ กฤษณามระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี

นายเจษฎา อนุจารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย

รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการวางระบบบัญชี

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
กรรมการและเลขาธิการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการและเหรัญญิก

นางดารินทร์ หยกไพศาล
กรรมการและประชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์