มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (์NPAEs)

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click
 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2554 เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Click

บทความ TFRS for SMEs

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล ตอนที่ 1 Click
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล ตอนที่ 2 Click
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล ตอนที่ 3 Click
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กับการพัฒนาสู่ระดับสากล ตอนที่ 4 Click

แบบสอบถาม เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติ Click

โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:54:48
 106891
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์