สภาฯ จัดสัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สภาฯ จัดสัมมนาพิจารณ์ Focus group ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายมาตรฐานการบัญชี ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์ Focus group “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) : ประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง” ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกษรีณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21(อโศก) เพื่อทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน โดยเนื้อหาหลักในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนาเป็นเรื่องประเด็นปัญหาเชิงลึกและผลกระทบของการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง (Transitional) เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ประเทศไทยจะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินในปี 2562 การสัมมนาพิจารณ์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยมีผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี คุณยุวนุช เทพทรงวัจจ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงคุณเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ 3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 10:59:55
 680
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์