“ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

“ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดสัมนาสำหรับกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมสมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีทั่วไป เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีใหม่สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมTFRSfor SMEs โดยมุ่งเน้นสำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
            ระยะแรกมีผลบังคับใช้ในปี 2561 มีหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเช่นเดิม คือ TFRS for NPAEs ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับปี 2562 มีการจัดทำงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้งบการเงินจากบัญชีชุดเดียวในการพิจารณาสินเชื่อแก่ SMEs เรื่องสำคัญที่จะเป็นประโยนช์ต่อ SMEs ได้แก่การเปิดทางเลือกให้สามารถตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

สรุปขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระแก่ท่าน ขอเน้นย้ำว่า

- งบการเงินยังคงจัดทำเช่นเดิม คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- การรับรู้รายการและวัดมูลค่าเหมือนเดิม
- ผลประโยชน์ของพนักงานยังคงรับรู้รายการโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดเหมือนเดิม
- มีทางเลือกสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคายุติธรรมได้
- การรับรู้รายได้อสังหาริมทรัพย์ ยังคงรับรู้ด้วย 3 วิธีเหมือนเดิม

ปี 2562 ให้จัดทำงบกระแสเงินสดเป็นปีแรกและไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 14:46:49
 2233
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์