สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

            เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 250 คน ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการจัดสัมมนาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

            ในการสัมมนานี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจากคุณวันดี ลีวรวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใหม่ของสัญญาเช่า ในเรื่องเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือไม่ การบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์สำหรับทุกสัญญาเช่าให้มีความชัดเจนมากขึ้น การยกเว้นสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงการถือปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือธุรกิจที่มีสัญญาเช่า ได้เตรียมความพร้อมก่อนมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย

            การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้งบการเงินสามารถสะท้อนภาพฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานจากการใช้สินทรัพย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งบการเงินในการนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ ทั้งนี้กิจการต้องเริ่มเตรียมการเพื่อสำรวจและประเมินสัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการว่าเข้าข่ายคำนิยามของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ 3 ข้อหรือไม่ เพื่อนำมาพิจารณารับรู้รายการตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้ต่อไป รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เช่น บริษัทอาจต้องพิจารณาผลกระทบในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงิน หรือนักวิเคราะห์อาจต้องพิจารณาผลกระทบในเรื่องราคาหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
16 พ.ย. 2560 15:19:31
 3404
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์