ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 39(1/2561)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 39(1/2561)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ครั้งที่  39(1/2561)

วิชา / วันที่ ดาวน์โหลด
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 :
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
Click
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 :
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561  
Click


หมายเหตุ
 
เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และโปรดศึกษาแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Click

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ
**ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ เลขประจำตัวสอบ และวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ
เงื่อนไขตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

            “สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทางเว็บไซต์ Click โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้”
**ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน
(หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายเพื่อใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน) แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ


โพสต์เมื่อ :
21 มี.ค. 2561 10:32:00
 20710
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์