เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ASEAN CPA ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ASEAN CPA ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ASEAN CPA
ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

 

                ASEAN CPA ย่อมาจาก ASEAN Chartered Professional Accountant หรือที่คนไทยเรียกกันว่านักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศสปป.ลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสำหรับบริการด้านบัญชี (Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA) ASEAN CPA คือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง 10 ประเทศให้สามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน MRA

รูปแบบของตราสัญลักษณ์ Logo

 • ตราสัญลักษณ์ Logo ต้องเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยตนเอง และไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือผ่านการประกวดมาแล้ว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับรองว่าผลงานการออกแบบไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น การเกิดข้อขัดแย้งกับบุคคลที่สามให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ตราสัญลักษณ์ Logo ต้องสามารถนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของอาเซียนได้ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ลงท้ายในอีเมล์, สื่อสิ่งพิมพ์ ของอาเซียน เป็นต้น

การส่งผลงาน

ส่งผ่านทาง email : foreign-affairs@fap.or.th

 • ไฟล์ AI, PSD (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi) โดยมีขนาด Logo ไม่ต่ำกว่า 5 นิ้ว และแบบย่อขนาด 2 ซม.
 • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
 • ระบุข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ส่งประกวด
 • ส่งผลงานโดยตั้งหัวเรื่องว่าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo สำหรับ ASEAN CPA”

หมายเหตุ

 • ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของสภาวิชาชีพบัญชีในการนำไปใช้
 • แบบตราสัญลักษณ์ Logo ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
27 มิ.ย. 2561 16:54:05
 2009
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์