การหารือเพื่อพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร

การหารือเพื่อพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคาร

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนจากธนาคารสมาชิก ได้คำนึงถึงประโยชน์และความสำคัญของการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารของผู้สอบบัญชีและธนาคาร จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหารวมถึงหาแนวทางแก้ไขกระบวนการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561ที่ผ่านมา
            อย่างไรก็ดี หากได้รับข้อมูลการส่งหนังสือยืนยันยอดข้อมูลจากธนาคาร สภาวิชาชีพบัญชีจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลติดต่อธนาคารให้ทุกท่านทราบต่อไป

โพสต์เมื่อ :
29 มิ.ย. 2561 15:51:06
 2973
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์