สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมแสดงข้อคิดเห็นว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมแสดงข้อคิดเห็นว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม

คลิกที่นี่  เพื่อเข้าสู่ระบบแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563 ได้นำเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญในการปรับลดค่าบำรุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจาก 500 บาทต่อปี เหลือเป็น 300 บาทต่อปี โดยเริ่มใช้สำหรับการชำระค่าบำรุงสมาชิกรอบประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 สมาชิกมีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (คณะกรรมการ กกบ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

            คณะกรรมการ กกบ. ในการประชุมครั้งที่ 53 (3/2561) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 มีข้อคิดเห็นหลายประการ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีนำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กกบ. กลับไปทบทวนและชี้แจง ทำความเข้าใจกับสมาชิกและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการ กกบ. เพื่อพิจารณาต่อไป

            เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงขอเปิดเผยข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กกบ. และข้อคิดเห็นของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อคิดเห็นของกรรมการ กกบ. คำชี้แจงของกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

1. สภาวิชาชีพบัญชีมีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หลายประการซึ่งบางภารกิจจำเป็นต้องมีบุคลากรประจำ ในขณะที่สภาวิชาชีพบัญชีมีรายได้หลักจากค่าบำรุงสมาชิก ดังนั้น การลดค่าบำรุงสมาชิกอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจของสภาวิชาชีพบัญชีได้

ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นดังกล่าวอยู่แล้วเช่น การจัดอบรมสัมมนาในราคาประหยัด การจัดประชาพิจารณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมการสร้างเครือข่าย ตลอดจนการจัดตั้งส่วนสื่อสารองค์กร เพื่อขยายการสื่อสารและกิจกรรมให้สมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับข่าวสารผ่านทุกช่องทาง ดังนั้น เห็นได้ว่า สภาวิชาชีพบัญชีได้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและจะยังคงดำเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
2. สภาวิชาชีพบัญชีควรทบทวนว่าค่าบำรุงสมาชิก 500 บาทต่อปีต่อคนนั้น ได้มีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ พร้อมกันนี้ควรทบทวนภารกิจที่จะต้องดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกให้ทั่วถึง เช่น การจัดอบรมสัมมนาในราคาที่สมเหตุสมผล การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย การเพิ่มศูนย์การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบการเลือกตั้งแบบออนไลน์ เป็นต้น

3. สภาวิชาชีพบัญชีไม่ควรลดค่าบำรุงสมาชิกประกอบกับสภาวิชาชีพบัญชีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้นควรนำเงินค่าบำรุงสมาชิกไปบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกแทน

ขั้นตอนการเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

            สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงข้อคิดเห็นดังกล่าว “คลิก”           

            สำหรับการร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในครั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ กกบ.เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป

โพสต์เมื่อ :
4 ธ.ค. 2561 16:27:55
 9384
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์