• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ASEAN CPA สำหรับปี 2562 (ปีปฏิทิน)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ASEAN CPA สำหรับปี 2562 (ปีปฏิทิน)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ASEAN CPA สำหรับปี 2562 (ปีปฏิทิน)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ASEAN CPA สำหรับปี 2562 (ปีปฏิทิน)

          ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถติดต่อเพื่อรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ส่วนบริการสมาชิก เคาน์เตอร์ 9 ชั้น 1 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 17.00 น.

รายชื่อนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 100 คน Click

            ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ASEAN CPA สำหรับปี 2562 (ปีปฏิทิน) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) ได้ที่ http://bit.ly/2TroIOt และท่านสามารถเข้ามารับใบเสร็จ พร้อมรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากท่านไม่ชำระภายใน 15 พ.ค. 62 จะถือว่าการขึ้นทะเบียนนี้สิ้นผล และไม่สามรถรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนได้

**หมายเหตุ :

      1. กรณีมารับด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลด้วย)
      2. กรณีรับแทน กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับ และผู้ที่เป็นเจ้าของพร้อมเซ็นต์กำกับ “ใช้เพื่อรับ ASEAN CPA”

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณจิรนันท์/คุณถาวรพล 02-6852573

โพสต์เมื่อ :
11 มี.ค. 2562 16:58:53
 2628
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์