• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 6/2562 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42 (1/2562) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

วัน/เวลา วันทดสอบ สถานที่สอบ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
การบัญชี 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
การบัญชี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
การสอบบัญชี 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.

การสอบบัญชี 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562) ที่ได้เลือกสนามสอบในส่วนภูมิภาคไว้นั้น เนื่องจากในสนามสอบดังกล่าวมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอแจ้งให้ท่านเข้าสอบที่สนามสอบส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
 • เลื่อนวันทดสอบในรายวิชากฎหมายฯ 1 และวิชากฎหมายฯ 2 : เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประโยชน์ของผู้เข้ารับการทดสอบในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชีได้เลื่อนวันทดสอบCPA ในรายวิชากฎหมายฯ 1 และ วิชากฎหมายฯ 2 จากวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครสอบ

 1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th 
 2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
 3. การเลือกสนามสอบส่วนภูมิภาค จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า 30 คน หากมีผู้สมัครสอบไม่เพียงพอต่อการจัดทดสอบ ผู้สมัครเข้าทดสอบจะต้องมาสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ
 4. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
 5. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
 6. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

***การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

ประกาศฉบับที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

 • สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพิ่มเติม เช่น ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลขกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น **โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในประกาศประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)**
 • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
 • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
 • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ


เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
6 ก.พ. 2562 10:36:10
 20591
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์