ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42(1/2562)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 42(1/2562)
เข้าห้องสอบในเวลา 12.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

(ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.)

วิชา / วันที่ ผังห้องสอบ สถานที่สอบ
การบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click

การบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
การสอบบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
การสอบบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
Click โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร Click
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 – 17.00 น.
Click โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร Click

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และ “โปรดศึกษาข้อมูลการเดินทางไปยังสนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)” แผนที่การเดินทาง Click

โพสต์เมื่อ :
26 มี.ค. 2562 16:23:37
 14099
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์