ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 – 2563 ได้นำเสนอร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญในการปรับลดค่าบำรุงสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจากเดิม 500 บาทต่อปี เป็น 300 บาทต่อปี ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 พิจารณาโดยมีมติให้ความเห็นชอบ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (คณะกรรมการ กกบ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
            คณะกรรมการ กกบ. ในการประชุมครั้งที่ 56 (2/2562) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว และมีมติไม่เห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีความเห็นว่า แม้ว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไรแต่สภาวิชาชีพบัญชีจำเป็นต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดไว้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีต้องมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีมาตรฐานในการทำงานที่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มการอำนวยความสะดวกหรือประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกเป็นสำคัญ
            ดังนั้น ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ฉบับดังกล่าวจึงเป็นอันตกไปไม่สามารถประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไปได้

โพสต์เมื่อ :
30 เม.ย. 2562 12:09:13
 2958
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์