สภาวิชาชีพบัญชีหารือร่วมกับหน่วยงานชั้นนำในประเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการ CIMA-TFAC CFO Program

สภาวิชาชีพบัญชีหารือร่วมกับหน่วยงานชั้นนำในประเทศ ประชาสัมพันธ์โครงการ CIMA-TFAC CFO Program          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการพัฒนานักบัญชีบริหาร ภายใต้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ CIMA-TFAC CFO Program ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักบัญชีการเงินระดับผู้บริหาร สามารถได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม Fast-Track โดยผ่านการทดสอบ Strategic Case Study (CIMA – SCS) เพียง 1 วิชาเท่านั้น (จากทั้งหมด 16 วิชา) พร้อมกับได้รับการอบรมในการเตรียมตัวก่อนการทดสอบ ทั้งนี้มึจุดมุ่งหมายในการเพิ่มจำนวนนักบัญชีบริหารในประเทศไทย แลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาชีพระหว่างกัน และก่อให้เกิดการรับสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรระดับโลก (CIMA) โดยได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ณ ร้านเชฟแมน ราชดำริ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาชิกของ CIMA เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ และแง่มุมดี ๆ จากการเป็นสมาชิกของ CIMA ในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหารอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ค. 2562 11:15:45
 1058
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์