เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, การเงิน, บริหาร, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
      - ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
      - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
      - ซื่อสัตย์ ภักดี ขยัน กระตือรือร้น มีความพยายาม
      - มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ ไว้ใจได้
      - มีความสามารถในการใช้ภาษา และทักษะในการสื่อสาร
      - มีทักษะในการพูด, ฟัง, อ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี       
      - รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องคุมหรือสั่งการ
      - สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนเลขานุการวิชาชีพด้านอื่น ๆ

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

ร่างหรือเขียนจดหมายโต้ตอบต่างประเทศ

2 ดำเนินการประสานงานนัดหมายในส่วนต่างๆ เพื่อจัดเตรียมและจัดหาข้อมูลประกอบ
3 ดำเนินการเตรียมงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระการประชุม
4

งานประชุม
    ก่อนประชุม   
      - ทำจดหมายเชิญประชุม หรือส่งเชิญประชุมทางอีเมล
      - ทำวาระการประชุม+เอกสารประกอบการประชุม
      - ยืนยันกรรมการที่จะเข้าร่วมประชุม

    ขณะประชุม
      - อ่านระเบียบวาระการประชุม
      - จดบันทึกการประชุม
      - อำนวยความสะดวกในที่ประชุม

    หลังประชุม
      - จัดทำรายงานการประชุม
      - ดำเนินการตามที่ประชุมมอบหมาย

5 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย
6 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
27 พ.ค. 2562 14:46:26
 407
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์