ขอเชิญชวนอ่านรายงานประจำปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญชวนอ่านรายงานประจำปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์


            สภาวิชาชีพบัญชี เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีบทบาทสำคัญในฐานะองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีทั้งในและต่างประเทศ  และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ 4.0” Driven to Smart Accountants 4.0 สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศร่วมอ่านรายงานประจำปี 2561

           

            สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่ได้เสียสละเวลาร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในรายงานประจำปีสภาวิชาชีพบัญชี 2561 สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ pr@tfac.or.th

โพสต์เมื่อ :
4 มิ.ย. 2562 16:32:22
 575
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์