ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2562

           

            ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง หรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน พ.ศ. ....
วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
วาระที่ 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

           

            สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 (เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 4 มิถุนายน 2562) และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
31 พ.ค. 2562 15:45:27
 8293
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์