การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562           

            เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ทั้ง 10 วาระ ดูเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสภาวิชาชีพบัญชี 
            ภายในงานมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 381 คน แบ่งเป็นเป็นสมาชิกสามัญ 373 คน สมาชิกวิสามัญ 2 คน และสมาชิกสมทบ 6 คนเข้าร่วมประชุม สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและรวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ รวมถึงสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ค. 2562 10:54:50
 1049
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์