สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบของผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบของผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบของผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวเปิดงานและพูดถึงภาพรวมของการอบรมครั้งนี้
          ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยวิทยากรนายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ อนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียนและผู้จัดการฝ่ายสมาชิกและกำกับดูแล และนายสายชล เชื้อทหาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
          จากนั้นในช่วงสุดท้ายของการอบรมเป็นช่วงของการแชร์ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฝึกหัดงานสอบบัญชี รวมถึงบุคคลากรของสำนักงานสอบบัญชีได้เข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และอนุกรรมการควบคุมกำกับดูแลงานทะเบียน และนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 158 ราย จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2562 14:46:18
 509
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์