• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน”            เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน

            สืบเนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะหน่วยงานพิจารณาคำขอจดทะเบียนและออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินประชาชน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างความความเข้าใจและเตรียมพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน และและการเชื่อมโยงระบบระหว่างธนาคารผู้ประสานงานกับสถาบันการเงินประชาชน

            ภายในการประชุม นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ได้เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม และนำเสนอแนวทางการจัดทำบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน โดยสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมการจัดทำบัญชีอย่างง่ายที่จะช่วยให้สถาบันการเงินประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดทำบัญชีและจัดหาผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โพสต์เมื่อ :
29 พ.ย. 2562 10:13:56
 568
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์