สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “Refreshment of the Role and Expectation of A CFO”

สภาวิชาชีพบัญชีจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “Refreshment of the Role and Expectation of A CFO”

            เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “Refreshment of the Role and Expectation of A CFO” สืบเนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญของการบัญชี ที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของ CFO ที่จำเป็นต้องมีความรู้ทางบัญชี ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะมีการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IFRS 9 นอกจากนั้นการบัญชีเพื่อการบริหารมีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ทักษะของ CFO ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารจึงจำเป็นต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอ

    ภายในงานผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีและการเงิน ผ่านหัวข้อการอบรมที่สำคัญ ได้แก่

  • Managerial Accounting in Digital Era: Vital Roles of CFO โดย ผศ.สมชาย ศุภธาดา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Financial Reporting Issues - Financial Position Statements โดย นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์ และนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  • Revisit Important Law and Regulations of Listed Companies: Cases in Misunderstanding and Errors โดย นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
  • When Merger and Acquisitions (M&A) is taken into consideration โดย นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี

            ปิดท้ายด้วยการเสวนา ในหัวข้อ Experience Discussion: How to Become Flawless CFO โดย นายอำนวย จิรมหาโภคา, นายชัยยุทธ อังศุวิทยา, นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร และดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

โพสต์เมื่อ :
29 พ.ย. 2562 10:45:40
 1210
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์