สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. หัวข้อ IAASB work plan and the value of audit toward the users of financial statements

สภาวิชาชีพบัญชีจัดสัมมนาร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. หัวข้อ IAASB work plan and the value of audit toward the users of financial statements           
            เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. สภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ IAASB work plan and the value of audit toward the users of financial statements ที่หอประชุม ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากการตระหนักถึงทิศทางของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชี
            ในการนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชีกล่าวเปิดงาน และมีกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และนางชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชี และคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกคณะกรรมการมาตฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (IAASB) ได้แก่

  • Beverley Bahlmann, Deputy Director of IAASB
  • Chun Wee Chiew, Member of IAASB
  • Rich Sharko, Member of IAASB
  • Roger Simnett, Member of IAASB

            เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Update มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ ISA 540, ISA 315, ISA 220, ISQM1, ISQM 2 และ Audit of Less Complex Entities Project.
            สภาวิชาชีพ​บัญชีขอขอบคุณ ​IAASB ที่อนุญาตให้เผยแพร่เอกสารประกอบการสัมมนาในวันดังกล่าว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่ >>Download<<

โพสต์เมื่อ :
12 ก.พ. 2563 18:12:19
 1053
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์