• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2563 เรื่อง การจำหน่ายคำขอของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2563 เรื่อง การจำหน่ายคำขอของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2563 เรื่อง การจำหน่ายคำขอของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2563 เรื่อง การจำหน่ายคำขอของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี


            ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 20/2563 เรื่อง การจำหน่ายคำขอของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีที่มิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการ ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 หมวด 2 การฝึกหัดงาน ข้อ 7
            ผู้ถูกจำหน่ายคำขอ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี โปรดตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดนำหลักฐานติดต่อส่วนงานทะเบียนได้ที่ อีเมล tfacmember@tfac.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2685 2500 กด 1 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
โพสต์เมื่อ :
22 มิ.ย. 2563 12:01:40
 4124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์