ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร"
            ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร" โดยการ Live สดผ่าน Facebook สภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

หัวข้อในการบรรยาย

            - สรุปผลการับรู้รายได้ตาม TFRS 15

            - ผลกระทบของ TFRS 15 ต่อรายการค้าและการบันทึกบัญชี

            - ประเด็นการบันทึกบัญชีตาม TFRS 15 ต่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

            - กรณีศึกษา

ผู้ร่วมเสวนา

            คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต

              -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

              -ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว สภาวิชาชีพบัญชีฯ

            รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

              - อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              - ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ


            สามารถนับ CPD แบบไม่เป็นทางการได้ 2 ชม.Click
            โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกสภาฯ อย่างต่อเนื่อง
โพสต์เมื่อ :
22 ก.ค. 2563 13:26:45
 1751
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์