การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2020)”

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2020)”

           
            เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2020) ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาฯ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

            09:00 – 10.45 น. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Rethinking Accounting Education for Global Competitiveness” โดย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. 11:00 – 12:15 น. การเสวนา เรื่อง “Coming Up with Disruptive Technology for Accounting” ผู้ร่วมเสวนา คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์, คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง, คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ และ ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผู้ดำเนินรายการ และในช่วงบ่าย เป็นนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

            09:00 – 12:15 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ICT for Accounting Education” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Co – Founder: Asian Institute of Digital and Innovation (AIDI) อดีตผู้บริหาร Google Asia Pacific mบริษัท กูเกิล สิงคโปร์ 13:00 – 16:00 น. การสัมมนา เรื่อง “How to Write a Case Study in Accounting and Business Education” โดย รศ. ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงาน 16:00 – 16:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards)

            สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2020)” ตลอดจนหน่วยงานชั้นนำที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

วีดีโอความประทับใจ

โพสต์เมื่อ :
29 ก.ค. 2563 11:25:41
 917
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์